مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها چه کسی است؟

مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستری تلقی می ‎شود.

ادارات و سازمانهای دیگر موظف هستند نظر سازمان را در این مورد بپذیرند . اما نظر سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است که هر گاه دادگاه آن را مطابق با اوضاع و احوال ندانند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد. و موضوع را به هیات کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع دهد .