مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی چه کسانی هستند؟

  1. رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
  2. هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
  3. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
  4. هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  5. شورای عالی مالیاتی
  6. هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
  7. دیوان عدالت اداری