محاسبه‌ی میزان سنوات خدمت کارگران و افراد تحت پوشش بر چه مبنایی انجام میگیرد؟

سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی محاسبه می شود.