مجازات مرتکب تکرار جرم تغییر کاربری چیست؟

در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری به تحمل مجازات مقرر محکوم شد، هر گاه پس از اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری شده است و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .