کارهایی مثل ظرف شستن ، لباس شستن و …. جزء وظایف زن است؟

خیر ، از لحاظ شرعی و قانونی این امور بر عهده زنان نیست و لیکن جهت تداوم و حفظ کانون خانواده زنان امور خانه‌داری را انجام می‌دهند. همانگونه که مردان نیز بعضی از کارهایی را که در زندگی مشترک انجام می‌دهند جزء وظایف شرعی و قانونیشان نیست ولی برای ایجاد محبت و تداوم بهتر زندگی انجام می‌دهند.