كارهایی مثل ظرف شستن ، لباس شستن و …. جزء وظایف زن است؟

خیر ، از لحاظ شرعی و قانونی این امور بر عهده زنان نیست و لیكن جهت تداوم و حفظ كانون خانواده زنان امور خانه‌داری را انجام می‌دهند. همانگونه كه مردان نیز بعضی از كارهایی را كه در زندگی مشترك انجام می‌دهند جزء وظایف شرعی و قانونیشان نیست ولی برای ایجاد محبت و تداوم بهتر زندگی انجام می‌دهند.