فرمول محاسبه مهریه خانم‌ها در رابطه با گذشت زمان به نرخ روز به چه صورت است؟

بر اساس فرمی كه از طرف بانك مركزی اعلام می‌گردد، شاخص سالیانه بهای كالا و خدمات را تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد كرده و جواب آن را در مهریه ضرب می‌كنیم.