طبق تبصره یک ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ۷۰ درصد علی الحساب پرداختی به پیمانکار شامل ۷۰ درصد از مبلغ تجمعی صورت وضعیت می باشد یا فقط منحصر به ۷۰% از آخرین صورت وضعیت ارایه شده می باشد؟

چون هرصورت وضعیت موقت ارسالی، قابلیت اصلاح در صورت وضعیت بعدی را دارد و طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایستی صورت وضعیت خویش را بر اساس کارهای انجام شده از بدو پروژه ارائه دهد ( بصورت تجمعی ) و مشاور نیز همین صورت وضعیت را پس از بررسی به کارفرما ارسال می دارد، لذا منظور تبصره ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیت تجمعی می باشد.