ضریب مالیات مشاغل را چه كسی تعیین می كند؟

این ضریب را كمیسیونی متشكل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بانك مركزی و نماینده شورای مركزی اصناف در سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می كنند.