ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟

این ضریب را کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کنند.