شرکت های تابعه ای که شرکت اصلی قصد واگذاری آن ها را در طی سال مالی آتی دارد در چه صورتی ازشمول تلفیق مستثنی می شوند؟

تنها شرکت هایی که به قصد واگذاری طی ۱۲ ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد،از تلفیق مستثنی می شود (بندهای ۹ و۱۱ استاندارد ۱۸) شرکتهایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته اند، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظورگردد (بند ۳۰ استاندارد).