آیا شرط تنصیف داریی شامل طلاق توافقی هم می‌شود؟

از شرایط اساسی برای نصف شدن دارایی بین زن و مرد در هنگام طلاق این است که طلاق از طرف مرد باشد (متقاضی طلاق صرفا زوج یا مرد باشد) و شامل طلاق توافقی نمی‌شود.