شرایط صدور مجوز سقط جنین قانونی

مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود و این امر تابع شرایطی است.

 شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از چهار ماه از زمان لقاح قبل از (۱۹ هفته از آخرین LMP) وجود ناهنجاری شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است.