شرایط تعیین داور در دادگاه خانواده چیست؟

طبق قانون داور باید مسلمان، متاهل، معتمد، عدم شهرت به فسق و فساد وآشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشد و حداق سنش ۴۰ سال تعیین شده است.