شخصی بابت مهریه هر سه ماه یك بار یك عدد سكه پرداخت می‌كند. الان ایشان وضع مالی خوبی ندارد و می‌خواهد مدت پرداخت آن را بیشتر كند آیا امكان آن وجود دارد یا خیر؟ به كجا باید مراجعه كند؟

بله، باید دادخواست تقلیل اقساط به دادگاه تقدیم نماید.