سه سال قبل زن و شوهری با ماهی ۱۰۰ هزار تومان بابت مهریه توافق كردند ولی حالا زوجه مطالبه كل مهریه را كرده، تكلیف مهریه‌ای كه این سه سال پرداخت شده و دفاع موثر در دادگاه چیست؟

باید روشن كنید توافق اولیه به چه صورت و طی چه قراردادی بوده است، در هر حال هر میزان از مهریه كه تاكنون پرداخت گردیده از كل آن كسر می‌شود.