سه سال قبل زن و شوهری با ماهی ۱۰۰ هزار تومان بابت مهریه توافق کردند ولی حالا زوجه مطالبه کل مهریه را کرده، تکلیف مهریه‌ای که این سه سال پرداخت شده و دفاع موثر در دادگاه چیست؟

باید روشن کنید توافق اولیه به چه صورت و طی چه قراردادی بوده است، در هر حال هر میزان از مهریه که تاکنون پرداخت گردیده از کل آن کسر می‌شود.