زمانی که تاریخ چک با تاریخ تنظیم قرارداد فرق داشته باشد چه اقدامی می توان کرد؟

در دعاوی مربوط به چک، اصولاً منشأ صدور چک اهمیتی ندارد و صرف وجود امضای صادرکننده روی چک، وی را موظف و متعهد نسبت به پرداخت وجه آن در حق دارنده می نماید.