زمانیکه فرزندم را زایمان کردم او را به پدرش دادم و در بیمارستان امضاء دادم که فرزندم را صحیح و سالم تحویل دادم. الان سه سال از این ماجرا می‌گذرد، با توجه به موارد ذکر شده می‌توانم حضانت فرزندم را بگیرم؟

شما می‌توانید دادخواست حضانت فرزند مشترک را تقدیم دادگاه نمایید. قاضی با در نظر گرفتن مصلحت فرزندتان رای خود را صادر خواهد کرد.