زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز ایا هزینه قابل قبول می باشد؟

اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی می باشد مورد قبول است.