رویداد گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار و ریفاینانس در واحدهای تجاری چگونه در صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود؟

دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد . از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مستقیم، در تحلیل مانده حسابهای مرتبط با رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.