روش جلوگیری از سو استفاده از این سفته به عنوان حسن انجام کار چیست؟

بهتر است که از دادن سفته خودداری نمایید اگر مجبور شدید حتماً در قرارداد قید نمایید که بابت تضمین حسن انجام کار است و یک رسید هم از کارفرما دریافت نمایید که سفته ها را بابت حسن انجام کار و تضمین داده اید و از سفته ها و شماره و مبلغ آن کپی بگیرید و نزد خود نگهدارید که اگر مشکلی پیش آمد بتوانید این مدارک را ارائه دهید