در کارهای نوبتی، اگر نوبت کار کارگر با روز تعطیل کارگر تقارن یابد، کارگران مزبور چگونه می توانند از تعطیلی مزبور استفاده نمایند؟

از آنجا که طبق تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار تعطیل یک روز معین در هفته به هرحال اجباری است واستثنایی نیز در مورد کارگران نوبت کار پیش بینی نشده است، لذا در کارگاه هایی که به طور شیفتی کار می کنند باید نوبت های کار کارگران طوری تنظیم شود که آنان بتوانند از روز جمعه و یا با رعایت مفاد تبصره ماده فوق الاشعار از روز معین و مستمر دیگری به جای آن به عنوان تعطیل هفتگی استفاده نمایند .