در چه مواردی تغییر کاربری ممنوع است؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و در موارد ضروری با هر قصد و انگیزه ای صورت گیرد ممنوع است

در صورتی که :

  • عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری پس از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۴ صورت پذیرفته باشد
  • باغ یا مزرعه خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شده باشد
  • جزء مواردی که از شمول قانون حفظ کاربری استثناء شده اند نباشد