در چه صورت مبلغ سفته به صور مختلف نظیر تصاعدی مشخص افزایش می یابد؟

پرسش: در چه صورت مبلغ سفته به صور مختلف نظیر تصاعدی مشخص افزایش می یابد؟ (بنده در جایی مشاهده کردم که گفته شده در صورت امضای صادر کننده ظهر سفته، فردی که سفته در حواله وی می باشد می تواند با ارائه سفته ظهر امضا شده صادر کننده و درخواست کتبی به وزارت دارایی، درخواست افزایش میزان سفته را اعلام کند.)

 

پاسخ: بله با درخواست کتبی و اگر صادر کننده پشت سفته ها را امضا کرده باشد می توان تا هر میزان از وزارت دارایی افزایش آنرا تقاضا نمود