در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله، برخورد سازمان امور مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟

در اين گونه موارد سازمان امور مالياتی نسبت به وصول ماليات و جرايم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.