در صورت ظهر نویسی سفته و همچنین ذکر سریال سفته در قرارداد فی مابین، می شود از سوء استفاده از این چک جلوگیری کرد؟

باید کارفرما ثابت کند که شما کارتان را به نحو احسن انجام نداده و موارد ذکر شده در قرارداد را رعایت ننموده اید و درمورد اینکه مبلغ سفته را نتوان بیشتر کرد سعی کنید پشت سفته را امضا ننمایید.