در صورت ضرورت کار، آیا می توان استفاده از تعطیل هفتگی را به هفته های بعد موکول نمود؟

استفاده از تعطیل جمعه و یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و نمی توان آن را به هفته یا هفته های دیگر موکول کرد .