در صورت تجاوز سن فرزند بیمه شده از ۱۸ سال آیا بازهم بیمه شده می تواند از کمک عائله مندی برخوردار بشود؟

به صراحت ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی تنها در صورتی به فرزندان بیش از ۱۸ سال تعلق خواهد گرفت که آنان منحصرا به تحصیل اشتغال داشته ( تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو،طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون،قادر به کار نباشند.