در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که ملک مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰ متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف ۱۵۰ مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.