در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از ۱۵۰ متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف ۱۵۰ مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.