در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال ۱۰۰ متر ۸۰ متر و ۱۵۰ متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ۲۰۰ مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.