در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال ۱۰۰ متر ۸۰ متر و ۱۵۰ متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در شهرهاي ديگر غير از تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا ۲۰۰ مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ۲۰۰ مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.