در صورتیکه فرایند طلاق توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

  1. در کمترین زمان ممکن با توجه به نوع طلاق انجام خواهد شد.
  2. نیازی به حضور زن و مرد در دادگاه نمی باشد.
  3. نیازی به حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و یا داوری نمی باشد و وکیل به جای آنها در جلسات مشاوره و داوری شرکت خواهد کرد.
  4. اگر طلاق توافقی باشد توافقات زن و مرد توسط وکیل صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر می شود.
  5. اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور زن و مرد و توسط وکیل می باشد.