در صورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد آیا میتواند از شرط تنصیف دارایی هم بهره مند شود؟

خیر شرط تنصیف دارایی در صورتی اجرا خواهد شد که طلاق از طرف مرد باشد.