در زمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد؟

اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی و مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید، ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نماید و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاری های حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند .