در زمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه كرد؟

اولاً از خرید كلیدی و وكالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین كاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی و مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی كه براساس بیع نامه قبول كرده باشید كه مالیات های متعلقه را بپردازید، ممكن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نماید و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاری های حاصل از خریدهای وكالتی در امان بماند .