در خواست خسارت به علت تاخیر در تامین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

اگر ادعای شما عدم تحویل به موقع کارگاه است، شما می توانید وفق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تامین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه بر عهده کارفرما می باشد وکارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود ،همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.