در حین انجام پروژه یکی از کارگرها بر اثر برخورد لوله دچار حادثه شده و به کما رفته، ناظر پروژه و مشاور تا چه اندازه درگیر خواهند بود؟ از لحاظ قانونی چه کارهایی میشه انجام داد؟

مطابق بند ” ح ” ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار است. لذا در صورتیکه صدمه ای به کارگران پیمانکار وارد گردد که به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی پیمانکار باشد، وی مسئول می باشد و مسئولیتی متوجه کارفرما و ناظر و مشاور پروژه نیست .