در ازدواج موقت اگر مدت قید نشود، در عقد نکاح چه تاثیری دارد؟ آیا آن را باطل می‌کند یا اینکه عقد موقت را به دائم تبدیل می‌کند؟

طبق مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است.