در ازدواج موقت اگر مدت قید نشود، در عقد نكاح چه تاثیری دارد؟ آیا آن را باطل می‌كند یا اینكه عقد موقت را به دائم تبدیل می‌كند؟

طبق مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی عقد موقت بدون ذكر مدت باطل است.