در آمد حاصل از اجاره دارایی های ثابت شرکت ها چگونه محاسبه می گردد؟

در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد ۷۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.