در آمد حاصل از اجاره دارایی های ثابت شرکت ها چگونه محاسبه مي گردد؟

در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد ۷۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.