درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

مطابق بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت ، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند  و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد ، موظف است حداقل ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید . حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر به وجود آید ،  وفق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود . ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر ، شرایط عمومی پیمان ساکت است . ولی مطابق بند ” و” ماده ۱۱ قراردادهای مترمربعی زیربنا ، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۴ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است ، متناسب با مدت تأخیر ، به پیمانکار پرداخت نماید . همچنین مطابق بند “و” ماده ۱۱ قراردادهای سرجمع ، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۵ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است ، متناسب با مدت تأخیر ، به پیمانکار پرداخت نماید . در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت .