Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

مطابق بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت ، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند  و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد ، موظف است حداقل ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید . حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر به وجود آید ،  وفق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود . ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر ، شرایط عمومی پیمان ساکت است . ولی مطابق بند ” و” ماده ۱۱ قراردادهای مترمربعی زیربنا ، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۴ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است ، متناسب با مدت تأخیر ، به پیمانکار پرداخت نماید . همچنین مطابق بند “و” ماده ۱۱ قراردادهای سرجمع ، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۵ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است ، متناسب با مدت تأخیر ، به پیمانکار پرداخت نماید . در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت .