درآمد مشمول ماليات املاك اجاري چگونه محاسبه مي شود؟

كل مال الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي ، پس از كسر ۲۵ درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشكيل مي دهد. مثلاً اگر ملكي ماهيانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجاره داده شود درآمد مشمول ماليات و ماليات اين درآمد مشمول به شرح زير محاسبه مي شود: درآمد مشمول مالیات اجاره در یک سال: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰=.۷۵/. ۳۶/۰۰۰/۰۰۰=۱۲*۳/۰۰۰/۰۰۰
مالیات یکساله :۴/۰۵۰/۰۰۰= ۱۵% * ۲۷/۰۰۰/۰۰۰