درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟

کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود: درآمد مشمول مالیات اجاره در یک سال: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰=.۷۵/. ۳۶/۰۰۰/۰۰۰=۱۲*۳/۰۰۰/۰۰۰
مالیات یکساله :۴/۰۵۰/۰۰۰= ۱۵% * ۲۷/۰۰۰/۰۰۰