دختر باكره‌ای كه مهریه‌اش عندالاستطاعه می‌باشد می‌تواند از حق حبس استفاده كند؟

در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجود ندارد.