بعد ازحکم جلب چک برگشتی می توان حکم اعسار گرفت؟

بلی، در صورتی که دادخواست اعسار بدهید و پذیرفته شود دیگر جلب نخواهید شد.