آیا می شود حکم گشتن خانه ی کسی را که چک داده است را گرفت؟ یا برای محل کارش حکم گرفت؟

در مورد شکایت کیفری چک مدت اخذ حکم جلب کمتر از ۲ ماه و در صورت شکایت حقوقی حدودا ۵ ماه زمان خواهد برد و در نهایت می توانید حکم جلب سیار بگیرید و هر کجا که او را مشاهده کردید جلبش کنید.

حکم قضایی بازرسی خانه صادر نخواهد شد.