من بدهكار هستم بابت چک برگشتی و سفته(ضمانت).احضاريه ای نيامده، طلبكار حكم ورود منزل گرفته. آيا امكان داره؟

حکم ورود به منزل در خصوص چک برگشتی داده نخواهد شد و فقط می توانند حکم جلب سیار شما را گرفته و در صورت رویت شما ، جلبتان کنند.