من بدهکار هستم بابت چک برگشتی و سفته(ضمانت).احضاریه ای نیامده، طلبکار حکم ورود منزل گرفته. آیا امکان داره؟

حکم ورود به منزل در خصوص چک برگشتی داده نخواهد شد و فقط می توانند حکم جلب سیار شما را گرفته و در صورت رویت شما ، جلبتان کنند.