حسابرسی شرکت اصلی با توجه به عدم انجام حسابرسی تمام یا بخش عمده ای از شرکت های مشمول تلفیق چگونه انجام می شود؟

هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمده ای از جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه را (برمبنای اطلاعات سال مالی قبل) تشکیل می دهد، راساً خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.