حداقل سابقه برای دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

حداقل سابقه برای دریافت بیمه بیکاری ۶ ماه کار در آخرین کارگاه و واحد صنفی است.