جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد؟

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با ۲% حقوق پرداختی خواهد بود .