جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است؟

این جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود.