تکالیف ادارات و ساز مانها در ارتباط با قانون حفظ کاربری چیست؟

ادارات و سازمانهای مختلف در ارتباط با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و با عنایت دارای ۲ تکلیف اصلی هستند :

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام نمایند و نظر سازمان مذکور را اعلام نمایند

صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس لز تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجاز خواهد بود .