بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه، مستغلات و خودرو …) چگونه محاسبه می شود؟

بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعیین می شود و اگر فقط عین مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترك باشد، ارزش معاملاتی عین مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می شود. ارزش مستغلات متوفی نیز بر اساس ارزش معاملاتی ملک می باشد در زمان فوت متوفی، و ارزش خودرو نیز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می شود .