برای وقوع جرم تهدید آیا لازم است تهدید به صورت فرم و شکل خاصی رخ دهد؟

شکل تهدید تفاوتی ندارد و می‌تواند به هر شکلی رخ دهد. تهدید می‌تواند به صورت عملی و رفتاری، لفظی (شفاهی یا کتبی) و حتی در فضای مجازی صورت گیرد. پس اگر کسی در فضای مجازی یا از طریق پیامک دیگری را تهدید کند، با اثبات این موضوع که تهدیدها توسط مرتکب صورت گرفته‌اند، عمل وی قابل مجازات است.