برای من نامه دادخواست اعسار آمده، حالا می‌خواهم اثبات كنم كه همسرم دارایی دارد، چطور می‌توانم این كار را انجام دهم؟

 ابتدا باید ذكر كرد كه داشتن یك خانه و یك ماشین در حد متعارف و شئون مرد، جزء مستثنیات است و لیكن جهت اثبات دارایی همسرتان اگر غیر از موارد بالا اموال دیگری داشته باشد به دادگاه معرفی كنید.