برای اینكه جهیزیه ام را برگردانم چه كار باید بكنم؟

شما باید با در دست داشتن مدارك شناسنامه، كارت ملی، عقدنامه و لیست لوازم جهیزیه كه همسرتان و شهود امضاء‌ كرده‌اند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست استرداد جهیزیه را بدهید چنانچه ممكن است شوهرتان اقدام به تخریب یا فروش جهیزیه شما نماید می‌توانید تقاضای صدور قرار تامین خواسته را هم از دادگاه بخواهید.